Polityka jakości

Polityka jakości realizowana jest z udziałem całego kierownictwa i personelu Laboratorium.
Personel został zapoznany z polityką jakości oraz dokumentacją systemu zarządzania, a wszyscy pracownicy zobowiązują się do stosowania jego zasad.

Deklarujemy:

 • postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i Księdze Procedur, wykonywanie badań w sposób gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wymagań klienta i Polskiego Centrum Akredytacji;
 • utrzymanie integralności systemu zarządzania, zarówno podczas planowania jak i wdrażania zmian;
 • bezstronność, niezależność personelu od nacisków zewnętrznych;
 • podejmowanie się tylko takich działań, które nie mogłyby podważyć zaufania do niezależności i rzetelności naszej działalności;
 • zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących badań na wszystkich szczeblach organizacyjnych Laboratorium;
 • postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości badań;
 • rozpatrzenie wszelkich reklamacji otrzymanych od klientów i innych stron;
 • dokumentowanie polityki i systemu zarządzania;
 • stałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji personelu;
 • zapewnienie wszelkich środków niezbędnych do realizacji i ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

 

Personel Laboratorium zna politykę jakości, system zarządzania opisany w dokumentacji oraz cele powierzonych im zadań. Personel wykonujący badania posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji powierzonych mu zadań.

 
Aktywny system współpracy z klientami polega m.in. na:

 • ciągłym poszerzaniu oferty ukierunkowanej na ewentualne potrzeby klienta,
 • dotarciu do jak najszerszej grupy klientów poprzez akcję informacyjną (reklamową),
 • wnikliwej analizie każdego zlecenia, dążeniu do rozwiązania problemu, które skłoniłoby klienta do ponownego kontaktu z Laboratorium,
 • informowaniu o obowiązujących przepisach i wymaganiach prawnych,
 • umożliwieniu klientowi uczestniczenie w badaniach (w charakterze świadka),
 • uzyskaniu informacji zwrotnej służącej do doskonalenia systemu zarządzania w zakresie obsługi klienta.

 

Jednocześnie Laboratorium deklaruje bezstronność i zachowanie poufności, a każdego klienta traktuje w jednakowy sposób.

Ochrona poufnych informacji oraz praw własności zapewniona jest poprzez:

 • podpisanie odpowiednich deklaracji przez wszystkich pracowników i podwykonawców;
 • wprowadzenie systemu kodowania próbek i zapisów;
 • przechowywanie dokumentacji w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich,
 • zabezpieczenie pomieszczeń Laboratorium przed dostępem osób postronnych,
 • przekazywanie informacji i wyników z badań tylko klientom lub ich przedstawicielom,
 • zabezpieczenie i archiwizacja danych elektronicznych.

 

Laboratorium prowadzi badania w oparciu o metody znormalizowane ujęte w Polskich Normach i w przepisach prawnych.

Stosowanie metod znormalizowanych gwarantuje, że badania wykonywane są według metod wiarygodnych i niezagrażających obiektywności wyników.

Wyposażenie pomiarowe stosowane przez Laboratorium składa się z:

 • przyrządów pomiarowych,
 • wzorców,
 • materiałów odniesienia,
 • przyrządów pomocniczych,
 • materiałów pomocniczych,
 • oprogramowania.

 

System postępowania z wyposażeniem, ustalony i przyjęty w Laboratorium, w tym system nadzoru metrologicznego (z wykorzystaniem zasad normy PN- ISO 10012-1:1998), zapewnia prawidłowe wykorzystanie i nadzór nad wyposażeniem oraz osiągnięcie wymaganej spójności pomiarowej.

Laboratorium posiada kompletne wyposażenie o wymaganej dokładności, niezbędne do prawidłowego działania.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska „EKOTEST” A.P. Socha jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym na podstawie Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Andrychowie.
Właścicielami „EKOTEST” są Agnieszka Socha i Piotr Socha.

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska „EKOTEST” A.P. Socha

Miejsce rejestracji działalności:
34-120 Andrychów
ul. Konstytucji 3 Maja 59

Miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji:
43-316 Bielsko-Biała
ul. Kustronia 15
tel/fax: (033) 814 58 16

e-mail: biuro@ekotest2.pl
e-mail: laboratorium@ekotest2.pl

Regon: 070540220
NIP: 551-001-01-35