Deklarujemy:

postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i Księdze Procedur, wykonywanie badań w sposób gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wymagań klienta i Polskiego Centrum Akredytacji​;

utrzymanie integralności systemu zarządzania, zarówno podczas planowania jak i wdrażania zmian​;

bezstronność, niezależność personelu od nacisków zewnętrznych;​

podejmowanie się tylko takich działań, które nie mogłyby podważyć zaufania do niezależności i rzetelności naszej działalności​;

zachowanie poufności w stosunku do wszystkich informacji dotyczących badań na wszystkich szczeblach organizacyjnych Laboratorium​;

postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości badań​;

rozpatrzenie wszelkich reklamacji otrzymanych od klientów i innych stron​;

dokumentowanie polityki i systemu zarządzania​;

stałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji personelu;

zapewnienie wszelkich środków niezbędnych do realizacji i ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania.

icon-service-1

Personel Laboratorium zna politykę jakości, system zarządzania opisany w dokumentacji oraz cele powierzonych im zadań. Personel wykonujący badania posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji powierzonych mu zadań.

Aktywny system współpracy z klientami polega na:​

ciągłym poszerzaniu oferty ukierunkowanej na ewentualne potrzeby klienta

dotarciu do jak najszerszej grupy klientów poprzez akcję informacyjną (reklamową)

wnikliwej analizie każdego zlecenia, dążeniu do rozwiązania problemu, które skłoniłoby klienta do ponownego kontaktu z Laboratorium

informowaniu o obowiązujących przepisach i wymaganiach prawnych

umożliwieniu klientowi uczestniczenie w badaniach (w charakterze świadka)

uzyskaniu informacji zwrotnej służącej do doskonalenia systemu zarządzania w zakresie obsługi klienta

Jednocześnie Laboratorium deklaruje bezstronność i zachowanie poufności, a każdego klienta traktuje w jednakowy sposób.

Ochrona poufnych informacji oraz praw własności zapewniona jest poprzez:​

podpisanie odpowiednich deklaracji przez wszystkich pracowników i podwykonawców

wprowadzenie systemu kodowania próbek i zapisów

przechowywanie dokumentacji w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich

zabezpieczenie pomieszczeń Laboratorium przed dostępem osób postronnych

przekazywanie informacji i wyników z badań tylko klientom lub ich przedstawicielom

zabezpieczenie i archiwizacja danych elektronicznych

Laboratorium prowadzi badania w oparciu o metody znormalizowane ujęte w Polskich Normach i w przepisach prawnych. Stosowanie metod znormalizowanych gwarantuje, że badania wykonywane są według metod wiarygodnych i niezagrażających obiektywności wyników.​

Wyposażenie pomiarowe stosowane przez Laboratorium składa się z:

przyrządów pomiarowych

wzorców

materiałów odniesienia

przyrządów pomocniczych

materiałów pomocniczych

oprogramowania

Dane adresowe:​

Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe Ochrony Środowiska „EKOTEST” A.P. Socha

Miejsce rejestracji działalności:​

34-120 Andrychów
ul. Konstytucji 3 Maja 59

Miejsce prowadzenia działalności
i adres do korespondencji:

43-316 Bielsko-Biała
ul. Kustronia 15/3

Copyright © 2018 ekotest2.pl